Mazda3

Umowa RODO

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).


W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mazda w celu:

  • realizacji przedmiotu niniejszej umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mazda , na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazda, dealerów Mazda oraz dostawców części i akcesoriów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w przypadku umów zawartych z osobami fizycznymi, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, które dotyczą tej umowy, na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO.


Jakie kategorie danych będą przetwarzane?

Mazda będzie przetwarzała kategorie danych osobowych wskazane w umowie, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, email, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO;


Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Ponadto, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. W przypadku niepodania tych danych, niniejsza Umowa nie będzie mogła zostać zawarta.


Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych?

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest realizacja przedmiotu zawartej umowy. Ponadto uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest również marketing towarów i usług Mazda, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywanie informacji dotyczących wybranej oferty Mazda oraz podmiotów współpracujących z Mazda (np. przekazywanie informacji handlowych, poprawianie jakości sieci obsługi i sprzedaży samochodów Mazda, badanie satysfakcji klienta).


Jak może się Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych administratora?

W przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Mazda mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa;


Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres negocjacji i obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu, do upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy, w zależności od tego, który jest dłuższy. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – dane będą przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu, chyba że wcześniej odpadnie podstawa prawna przetwarzania takich danych.


Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kto może otrzymać Pana/Pani dane?

Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915& (Kopia klauzul jest dostępna w Mazda).

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;d. Innym Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.


Jakie zabezpieczenia stosujemy?

Mazda podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Mazda są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Mazda politykami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.


Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu.