Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek Informacyjny Związany Z Przetwarzaniem Danych Przesłanych Przez Formularz Bądź Na Bieżąco

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mazda w celach kontaktowych i marketingu towarów i usług Mazda, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych dotyczących wskazanego przez Panią/Pana modelu samochodu.

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y.

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO).

Czym jest prawnie uzasadniony interes Mazda?

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest marketing bezpośredni, w tym przekazywanie informacji dotyczących wskazanego przez Panią/Pana modelu samochodu.

Jak może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych Mada?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu:  +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub zaprzestania oferowania na polskim rynku modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?

Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie  stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Pani/Pana niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie Pani/Pana aktywności na stronie internetowej Mazda, Mazda będzie odpowiednio profilować swoje reklamy, aby jak najbardziej dostosować je do Pani/Pana oczekiwań lub zainteresowań, a w konsekwencji przedstawiać Pani/Panu oferty dotyczące produktów i usług Mazda.