Właściciel serwisu:

Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02 676 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999,
NIP 1070008473